RESPONSABLE: NOVATUB, S.L. – CIF B 59554303
CONTACTE: CL DOCTOR BALARI, 148 – SABADELL (Barcelona)
novatub@novatub.com – Tel. 93 712 21 43 – https://www.novatub.com
FINALITATS FACTURACIÓ A CLIENTS: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS. RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS
CONSULTES PÀGINA WEB: Gestió de clients potencials i contactes
LEGITIMACIÓ FACTURACIÓ A CLIENTS: Consentiment explícit de l’interessat; Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontraCTE ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Consentiment explícit de l’interessat ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers
CONSULTES PÀGINA WEB: Consentiment explícit de l’interessat
DESTINATARIS No cedim les seves dades a tercers
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No realitzem transferències internacionals de les seves dades
PROCEDÈNCIA FACTURACIÓ A CLIENTS

 • CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS

 • POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant
  legal

CONSULTES PÀGINA WEB

 • POTENCIALS CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal
DRETS Vostè té dret accedir a les seves dades, rectificar-los, suprimir-los, limitar o oposar-se al seu tractament, a la seva portabilitat, a retirar el seu consentiment i a presentar reclamacions davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades). Més informació en la nostra “Política de Privacitat i Protecció de Dades”.

DETALLS DE LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- INFORMACIÓ GENERAL

L a present “Política d i Privacitat i Protecció d i Dades” té com a finalitat d a r a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.
De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.
Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, és imprescindible que l’accepti en prova de la seva conformitat i consentiment.

2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui recapta i tracta les seves dades?
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que solament o conjuntament amb uns altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals; en cas que les finalitats i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat Membre espanyol.
En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:
NOVATUB, S.L. – CIF B 59554303
Com pot contactar amb nosaltres?
Domicili de les nostres oficines:
CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya
Email: novatub@novatub.com – Telèfon: 93 712 21 43
Domicili postal:
CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya

3.- MESURES DE SEGURETAT

Què fem per garantir la privacitat de les seves dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no
autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.
Entre unes altres, destaquen les següents mesures:
Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Para què volem tractar les seves dades?
Necessitem la seva autorització i consentiment per recaptar i tractar les seves dades personals, per la qual cosa a continuació li detallem els usos i finalitats previstes.
FACTURACIÓ A CLIENTS: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS. RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS CONSULTES PÀGINA WEB: Gestió de clients potencials i contactes

Durant quant temps conservem les seves dades?
Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per complir les finalitats indicades anteriorment. Tret que existeixi una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació
prevists són:
FACTURACIÓ A CLIENTS: Mentre es mantingui la relació mercantil RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat
CONSULTES PÀGINA WEB: Mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Per què tractem les seves dades?
La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, les quals detallem a continuació:
FACTURACIÓ A CLIENTS: Consentiment explícit de l’interessat ; Existència d’una relació contractual amb l’interessat mitjançant contracte o precontraCTE ; Interès legítim del Responsable del
Tractament o de tercers
RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS: Consentiment explícit de l’interessat ; Interès legítim del Responsable del Tractament o de tercers
CONSULTES PÀGINA WEB: Consentiment explícit de l’interessat

6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

A qui cedim les seves dades dins de la Unió Europea?
No realitzem cessions de les seves dades a terceres persones ni entitats, excepte obligació legal.
Realitzem Transferències Internacionals de les seves dades fora de la Unió Europea?
No realitzem transferències internacionals de les seves dades

7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTADES

D’on hem obtingut les seves dades?
FACTURACIÓ A CLIENTS

 • CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS

 • POTENCIALS TREBALLADORS: El propi interessat o el seu representant legal

CONSULTES PÀGINA WEB

 • POTENCIALS CLIENTS: El propi interessat o el seu representant legal

Quins tipus de dades seves hem recaptat i tractem?
FACTURACIÓ A CLIENTS

 • Finalitats:
  • Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa
 • CLIENTS
  • Dades identificatives
  • NIF / NIE / Passaport
  • Nom i Cognoms
  • Adreça postal
  • Econòmics, financers i d’assegurances
  • Dades bancàries

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS
POTENCIALS TREBALLADORS

 • Dades identificatives

  • Adreça electrònica
  • NIF / NIE / Passaport
  • Nom i Cognoms
  • Telèfon
  • Adreça postal
  • Signatura manuscrita
  • Imatge
 • Acadèmic i professionals
  • Experiència professional
  • Historial de l’estudiant
  • Titulacions
  • Currículum vitae
 • Característiques personals

 • Data de naixement
 • Detalls d’ocupació

  • Professió
  • Llocs de treball
  • Historial del treballador

CONSULTES PÀGINA WEB
Finalitats:
Gestió de clients potencials i contactes
POTENCIALS CLIENTS
Dades identificatives
Adreça electrònica
Nom i Cognoms
Telèfon

8.- DRETS DELS INTERESSATS

Quins són els drets que li emparen?
La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.
A continuació li indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”) LIMITAR o OPOSAR-SE a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment a qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

FACTURACIÓ A CLIENTS

 • Responsable:NOVATUB, S.L.
 • Adreça: CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 93 712 21 43
 • E-mail: novatub@novatub.com
 • Pàgina web: https://www.novatub.com

RECEPCIÓ DE CURRÍCULUMS

 • Responsable: NOVATUB, S.L.
 • Adreça: CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 93 712 21 43
 • E-mail: novatub@novatub.com
 • Pàgina web: https://www.novatub.com

CONSULTES PÀGINA WEB

 • Responsable: NOVATUB, S.L.
 • Adreça: CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 93 712 21 43
 • E-mail: novatub@novatub.com
 • Pàgina web: http://www.NOVAtub.com

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades del qual de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

9.- CONSENTIMENT I ACCEPTACIÓ

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat pel que autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privacitat.