En compliment amb l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable: NOVATUB, S.L.
Nom comercial: NOVATUB, S.L.
Nif: CIF B 59554303
Adreça: CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya
Contacte: Tel. 93 712 21 43 – Email: novatub@novatub.com
Registre mercantil o autorització administrativa:
Activitat:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web https://www.novatub.com té com a objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.
L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles rticulares que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.
NOVATUB, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu Web o en la configuració i presentació d’aquesta.
Amb l’objecte de mantenir actualitzada la informació publicada el portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits a qualsevol moment, per la qual cosa serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de NOVATUB, S.L. o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc web.
NOVATUB, S.L. prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del nostre lloc web.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui prèvia i expressa autorització de NOVATUB, S.L..
Únicament s’autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:
1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics
2. Se citi expressament a NOVATUB, S.L. com a font i origen d’aquells.
3. El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb les finalitats de la Web i/o activitat
de NOVATUB, S.L.
4. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució,
comunicació pública, transformació o descompilació
Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per NOVATUB, S.L., prèvia i expressament.
Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, NOVATUB, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició a la Web l’existència de drets ni de responsabilitat alguna sobre els mateixos, com
tampoc respatller, patrocini o recomanació.
NOVATUB, S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc web poguessin estar violant els seus drets, vam pregar es posi en contacte amb NOVATUB, S.L..

RESPONSABILITAT

NOVATUB, S.L. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que NOVATUB, S.L. desenvoluparà els seus millors esforços per, si escau, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
Tant l’accés al lloc web de NOVATUB, S.L., com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
NOVATUB, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de la forma independent a la pàgina Web de NOVATUB, S.L..
No obstant això i en compliment del que es disposa en la LSSI, NOVATUB, S.L. es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, vam pregar es posi en contacte amb NOVATUB, S.L..
NOVATUB, S.L. no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu lloc web, per la qual cosa en cap cas podrà derivar-se efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts en el nostre lloc web poden dirigir a continguts Web de tercer. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a NOVATUB, S.L., ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, NOVATUB, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre NOVATUB, S.L. i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin. NOVATUB, S.L. tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés
o ús de la mateixa.
Els enllaços al lloc web de NOVATUB, S.L. hauran de respectar les següents condicions:
1. L’establiment de l’enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de NOVATUB, S.L. de la pàgina que realitza l’enllaç.
2. La pàgina Web en la qual s’estableixi el hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.
3. NOVATUB, S.L. podrà sol·licitar que es retiri un enllaç al seu Web, sense necessitat de algar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de NOVATUB, S.L..
4. No es responsabilitza de manera algun ni garanteix la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l’establiment del hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina Web del hiperenllaç.
5. La pàgina Web en la qual s’estableixi el hiperenllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a NOVATUB, S.L. excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).
La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per NOVATUB, S.L., i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques .
Els serveis prestats per NOVATUB, S.L. estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament a menors d’aquesta edat, NOVATUB, S.L. sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament dels mateixos.
NOVATUB, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal subministrats i en deure tractar-los amb confidencialitat i reserva, conforme a la legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.
A continuació t’indiquem quals són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les seves dades personals
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al “oblit”)
 • LIMITAR o OPOSAR-TE a l’ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment a qualsevol moment
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?
Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:
CONSULTES PÀGINA WEB

 • Responsable: NOVATUB, S.L.
 • Adreça: CL DOCTOR BALARI, 148. 08203, SABADELL (Barcelona), Espanya
 • Telèfon: 93 712 21 43
 • E-mail: novatub@novatub.com
 • Pàgina web: https://www.novatub.com

Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant d’acord a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades del qual de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, NOVATUB, S.L. i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.